GATA HEMŞİRELİK MESLEK YUKSEK OKULU

 1. HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

  GATA HEMŞİRELİK YUKSEK OLUKU

 • Türk vatandaşı (kız) olmak,

 • Bir mesleğe yönelik olmayan; Resmi / özel gündüz öğretimi yapan Liselerin Fen Bilimleri; Türkçe-Matematik Alanları bazı derslerin öğretimini Yabancı Dille  yapan resmi okulların ( Anadolu Lisesi) Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik Alanları ile Fen Lisesi mezunu olmak,
 • Son sınıfta beklemeli öğrenci olmamak ve 2008 yılında mezun olmak,
 • Mezun olduğu sene ÖSS’ye girmiş olmak,
 • Yeni ÖSS sınav sistemine göre sayısal 2'den tercih yapmak,
 • Evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsız yaşamamak,
 • Orta öğretim kurumlarından hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış olmak,
 • Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
 • Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) giriş tarihinde 20 yaşından büyük olmamak, 21 yaşından gün almamış olmak, (her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır),
 • 1988 veya daha küçük doğumlu olmak,
 • Vücut yapısı düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece işemesi, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı ve benzeri hastalıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak, herhangi bir hastalığa bağlı olmamak şartıyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; 1.56 m’den kısa olmamak gerekir.
 • Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla, (3) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapı (3) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel değildir.
 • Bu programa girmeye hak kazananların yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmaması veya başvuru tarihinde hakkında soruşturma, kamu davası ya da şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması;
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Kurulu’ndan “GATA’da Öğrenci Olur” kaydını içeren bir sağlık raporu alması, yapılacak Beden Yeterlilik Testinde ve mülakatta başarılı olması koşulu aranacaktır.
 • Bu programa alınacak 95 öğrencinin 3’ü yukarıda anılan okulların okul birincisi kontenjanına girenler arasından puan ve tercih sırasına göre seçilecektir.
 • Bu programı tercih edecek öğrenciler, Nüfus Müdürlüğünden alacakları bir (1) suret "vukuatlı nüfus kayıt örneğini" (kendisi, annesi, babası ve kardeşlerini kapsayacak şekilde) programı kazandığı ilan edildikten (vukuatlı nüfus kayıt örneğinin sağ üst köşesine irtibat telefonu yazarak ve ayrıca 2 adet  fotoğraf ekleyerek, fotoğraflar kayıt kabulde getireceğiniz fotoğraflarla aynı olmalıdır) sonra hemen “GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürlüğü Hrk.Eğt.Ks.A. ETLİK/ANKARA” adresine şahsen veya PTT kanalıyla göndereceklerdir. GATA Hemşirelik Yüksek Okuluna girmeye hak kazanan adaylar, Sivil Statüde Hemşire olarak yetiştirilecektir. Bu programa yerleştirilen öğrencilerden giriş koşullarına uymayan öğrencilerin GATA Hemşirelik Yüksek Okuluna kayıtları yapılamaz. Sağlık muayenesi, beden yeterliliği veya mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı için veya başka bir sebeple GATA Hemşirelik Yüksek Okulu’na kaydı yapılamayan öğrenciler durumlarını ÖSYM Başkanlığından öğrenebileceklerdir.
 • İrtibat telefonu: (0312) 304 39 57 - (0312) 304 39 09


  GATA HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Hemşirelik Yüksek Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere lisans düzeyinde dört yıllık bir hemşirelik eğitimi sonucunda Hemşirelik Yüksek Okulu’nu bitiren öğrenciler Sivil Yüksek Hemşire olurlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bütün (Kara, Hava, Deniz)ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın sivil yüksek hemşire ihtiyaçları bu okulun mezunlarından karşılanmaktadır. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu diğer üniversitelerin hemşirelik yüksek okulları düzeyinde hemşirelik eğitimi yapan bir öğrenim kurumu olup eğitim dili Türkçe’dir. Yüksekokulumuzdaki dört yıllık hemşirelik eğitim-öğretim aşağıdaki gibi sekiz dönemde yapılmaktadır.
   
  SINIF

  DÖNEM

  HAFTA

  OKUTULAN DERSLER/KOMİTELER

  1

  I ve II.

  32

  Bilgiye Ulaşma, İnsanın Doğası, Hemşireliğin Doğası, Sağlık ve Sağlığı Geliştirme, Sosyal Hemşirelik ve Çevre, İnsanın Hareket Gereksinimi, Biyoistatistik ve Bilgisayar, İngilizce, İlk ve Acil Yardım, T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Askeri Ders

  2

  III. ve IV.

  32

  Beden Yönetimi ve Koordinasyonu, İnsanın Temel Yaşam Gereksinimleri Solunum, İnsanın Temel Yaşam Gereksinimleri Dolaşım I, İnsanın Temel Yaşam Gereksinimleri Dolaşım II, Ruhsal Gelişim ve Davranış, İngilizce, Sağlık İstatistikleri, Yazılı ve Sözlü İletişim Becerileri, T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Askeri Ders

  3

  V. ve VI.

  32

  İnsanın Temel Yaşam Gereksinimleri Boşaltım, İnsanın Temel Yaşam Gereksinimleri Sindirim Sistemi ve metabolizma, Hormonal Kontrol Mekanizması, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Barışve Olağanüstü Koşullarda Askeri Hemşirelik, Araştırma Yöntemleri, İngilizce, Yazılı ve Sözlü İletişim Becerileri

  4

  VII. ve VIII.

  32

  İntörn programı Uygulaması (Yoğun Bakım, Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Acil Tıp, Merkezi, Saha Uygulamaları) İngilizce

   

   

  1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
  KOMİTE DERSLERİ KONU İÇERİKLERİ

   

  BİLGİYE ULAŞMA VE SUNMA:

      Bu komitede öğrenciler, bilgi kavramı ve bilgi okur yazarlığı, bilgiye ulaşma kaynakları, internet  kullanımına giriş, kaynak tarama yöntemlerini ve eğitim teknolojilerini öğrenir.

  Komitenin Amacı:

  1.Kaynak tarama yöntemlerini kavrayabilme,

  2.Bilgiye ulaşma kaynaklarını kullanabilme,

  3. Kütüphaneden yararlanabilme
    İNSANIN DOĞASI KOMİTESİ:

      Bu komitede öğrenciler;İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikleri, genel sistem teorisi çerçevesinde insanın çevresi ile ilişkisini, insanı birey yapan kendilik kavramını, temel gereksinimlerini, gelişim dönemlerini, insan davranışının temel öğelerini ve holistik yaklaşımı öğrenirler.

  Komitenin Amacı:

  1. İnsanı tüm özellikleri ile tanıma ve kavrayabilme,

  2.Genel Sitem Teorisini kavrayabilme,

  3.İnsan davranışının temel öğelerini kavrayabilme

  4.Kendilik kavramını tanımlayabilme,

  5.İnsanın temel gereksinimlerini kavrayabilme,

  6.İnsanın normal yaşam döngüsünü ve insanın gelişim dönemlerini kavrayabilme,

  7.İnsanı bütüncül ve Hümanistik Yaklaşım çerçevesinde tanımlama ve açıklama.

   

   HEMŞİRELİĞİN DOĞASI KOMİTESİ:

        Öğrenci bu komitede, dünyada ve Türkiye’de hemşireliğin gelişimini, sosyolojik özelliklerini; sağlıkta ekip kavramının önemini, hemşirenin rol ve işlevlerini, hemşirelikte temel kavramlar ve hemşirelik modellerinde nasıl kullanıldığını, hemşirelikte bilimsel problem çözme yöntemi; hemşirelik sürecini ve sağlık alanında etiği öğrenir.

  Komitenin Amacı:

  1.Dünyada ve Türkiye’de Hemşirelik mesleğinin gelişimini ve etkilendiği faktörleri bilme,

  2.Meslekleşme ölçütlerini bilmek ve sağlık meslekleri içinde hemşirelik mesleğinin bu ölçütlere göre değerlendirmesini yapabilme ,

  3.Hemşireliğin sosyolojik özelliklerini bilmek ve bu özellikler açısından mesleğin değerlendirmesini yapabilme,

  4.Sağlık ekibi kavramı çerçevesinde hemşirenin rol, işlev ve sorumluluklarını bilme,

  5.Hemşirelikte temel kavramlar ve bunların hemşirelik modellerinde kullanımını bilme,

  6.Hemşirelikte Bilimsel Problem Çözme Yöntemi: Hemşirelik Sürecini kavrama,

  7.Sağlık alanında etik standartları geliştiren nedenleri bilme

  8.Etik ilkelerin ve hastane etik kurullarının hasta, sağlık personeli ve kurum açısından önemini kavrama,.

   

  SAĞLIK VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME KOMİTESİ:

   

     Öğrencilere sağlık ve hastalık kavramlarını, sağlığı geliştirmeyi, sağlığı etkileyen etmenleri, aile ve toplum içinde bireyin sağlık seçimlerini etkileyen faktörleri, sağlığa ilişkin temel, fiziksel değerlendirmeyi yapmayı ve hastalık durumunda yaşlara göre bireyin tepkilerini ve baş etme yöntemlerini öğretir.

   

  Komitenin Amacı:

  1.       

  2.       1.Sağlık kavramını değerlendirme,

  3.       2.Sağlığı etkileyen etmenleri yorumlama

  4.       3.Sağlığı geliştirme kavramını değerlendirme

  5.       4.Hastanede yatmanın hasta açısından anlamını değerlendirebilme

  6.       5.Sağlığı geliştiren uygulamaları açıklama,

  7.       6.Sağlığı geliştiren uygulamaları yapma

  8.       7.Sağlığı geliştirmeye ilişkin veri tabanı oluşturma

  9.       8.Sağlığı geliştirmeye ilişkin veri tabanı oluşturmaya yönelik uygulamaları yapma

  10.  9.Hastalık  ve hasta kavramlarını değerlendirme,

  11. 10.Hastalık durumunda yaşlara göre bireyin baş etme yöntemlerini değerlendirme,

  12. 11.Hastalık durumunda yaşlara göre bireyin tepkilerini yorumlama

  13. 12.Hasta olma ve hastanede yatmanın bireyi nasıl etkilediğini sentezleme,

  14. 13.Eğitim Teknolojilerini kullanabilme

   

   

  SOSYAL HEMŞİRELİK KOMİTESİ:

   

     Öğrenciler bu komitede sosyolojinin temel kavramlarını, nüfusun sağlık üzerindeki etkilerini, aile ve sağlık ilişkisinin önemini, çevresel sağlık riskleri ve insan sağlığı üzerine etkisini öğrenirken ve demografik yapı ve  sağlık ilişkisini kurabilme yetisini kazanırlar.

   

  Komitenin Amacı:

  1.       

  2.      1.Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen etmenleri bilme,

  3.      2.Birey, aile ve toplumun sağlığını bütüncül ve Hümanistik Yaklaşımla değerlendirme,

  4.      3.Nüfus Özelliklerinin Sağlığa Etkisini bilme,

  5.      4.Çevre Sağlığının bireyin  fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilişkisini açıklayabilme,

  6.      5.Zararlı etki yapan yada yapabilecek olan bütün koşulları bilme ve iyileştirme yollarını sentezleme

   

  İNSANIN HAREKET GEREKSİNİMİ KOMİTESİ

   Öğrenciler, Kas İskelet Sisteminin yapısını, fonksiyonlarını, sistemle ilgili sağlıktan sapma durumlarını değerlendirebilmeyi,yara iyileşmesini ve bakımını, perioperatif bakımını öğrenirler.

  Komitenin Amacı:

  1. Hücrenin Biyokimyasal mekanizmalarını bilme,
  2. Hücrenin Histolojik Yapısını bilme,
  3. Dokuların Histolojik Yapısını bilme
  4. Hücrenin Fizyolojik  özelliklerini bilme,
  5. Hücredeki Patolojik değişiklikleri anlayabilme,
  6. Yara iyileşmesi ve bakımını bilme,
  7. Kas/İskelet Sisteminin yapısını ve fonksiyonunu kavrayabilme,
  8. Kas/İskelet Sisteminin sağlıktan sapma durumlarını değerlendirebilme,
  9. Kas/İskelet Sisteminin hastalıklarından korunma, iyilik halini sürdürme ve geliştirme,
  10. Kas/İskelet Sisteminin özel durumlarını betimleyebilme,
  11. Kas/İskelet Sistem hastalıklarına yönelik girişimlerde hemşirelik becerilerini uygulayabilme.
  12. Preoperatif hasta hazırlığı aşamalarını söyleyebilme.
  13. İntraoperatif dönemde hemşirelik fonksiyonlarını açıklayabilme.
  14. Postoperatif döneme ait hemşirelik uygulamalarını açıklayabilme.

   

  ZORUNLU DERSLER ve KONU İÇERİKLERİ

   

  BİYOİSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR

  Öğrencilerin; kendi kendilerine yetecek kadar bilgisayar bilmeleri, bilimsel bir çalışmayı planlayıp, yürütecek ve sonuçlarını değerlendirip, yorumlayabilecek kadar Biyoistatistik yöntem ve tekniklerini kullanabilmeleri, okudukları bilimsel bir makalede  kullanılan teknik ve yöntemleri değerlendirebilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

   

    İLK VE ACİL YARDIM

  Öğencilerin kendilerine ve başkalarına, hazarda, seferde ve herhangi bir durumda, hayatta sağlıklı kalabilmek, sakat kalmamak ve acıların azaltılması için uygulayabileceği, ilk yardımın ana ilkelerini öğretilmesidir.

   

  İNGİLİZCE:

  Öğrencilerin dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek ileri düzeyde İngilizce öğrenme, öğretme etkinliği gerçekleştirmek, dinleme ve konuşma etkinlikleri ortamında tutarak, tartışma ve rol alma bölümlerine katılma ve düşüncelerini ifade etmeye cesaretlendirerek geliştirmek ve özel amaçlı İngilizce öğrenim kapsamına giren Tıbbi İngilizce derslerini izleyebilecek düzeye getirmektir. 

   T.C. ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAP TARİHİ:

   

  Öğrencilerin modern Türkiye’nin doğuşu, gelişimini,  Atatürkçü düşünce sisteminin temel özelliklerini  öğrenmeleri ve  Atatürkçü düşünce doğrultusunda bilinçlenmelerini  sağlamaktır.

   

   

  TÜRK DİLİ:

  Öğrencilerin, Anadili sevgisi ve bilgisi konusunda bilinçlendirilmesi,  Türkçe’nin dil bilgisi yapısı ve yazım kuralları ile yazılı ve sözlü anlatımlarında doğru ve etkin biçimle kullanmasını ve Türkçe’nin büyük bir kültür dili olduğunu anlamasını  sağlamaktır.

  .

   

  BEDEN EĞİTİMİÖğrencilerin beden yeteneklerini, karşılaşılacak her türlü güçlüğü yenebilecek yeterliliğe ulaştırmak ve kendine güveni kazandırmaktır.

   

  ASKERİ DERS

   

  Öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanımını, amaç ve görevlerini bilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref ve haysiyetini muhafaza edebilecek düzeye getirilebilmesi için her askerde bulunması gereken, ahlaki ve manevi değerleri, yüksek disiplin anlayışını, ast-üst ilişkilerini, vazifelerini, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konularını, personel işlerini, özlük haklarını, emniyet ve kaza önleme tedbirlerini, disiplin suç ve cezalarını, resmi yazışmaları, afet, yangın, alarm durumunda hareket tarzlarını, askeri protokol görgü ve nezaket kurallarını bilmesi ve tüm bu konularda uygulayabilecek düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.

   

   

   

   

   2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
  KOMİTE DERSLERİ KONU İÇERİKLERİ

   

  BEDEN YÖNETİMİ VE KOORDİNASYONU KOMİTESİ

   

   Komitenin Amacı:

  1.Sistemin yapısını ve fonksiyonunu kavrayabilme,

  2.Sistemin sağlıktan sapma durumlarını değerlendirebilme,

  3.Sistemin hastalıklarından koruma, iyilik halini sürdürme ve geliştirme,

  4.Sistemin özel durumlarını betimleyebilme,

  Sistemin hastalıklarına yönelik girişimlerde hemşirelik becerilerini uygulayabilme. 

   

  İNSANIN TEMEL YAŞAM GEREKSİNİMLERİ-SOLUNUM KOMİTESİ

  .

  Komitenin Amacı:

   

  1.Solunum sisteminin yapısını ve fonksiyonunu kavrayabilme,

  2.Solunum sisteminin sağlıktan sapma durumlarını değerlendirebilme,

  3.Solunum sistemi hastalıklarından koruma, iyilik halini sürdürme ve geliştirme,

  4.Solunum sisteminin özel durumlarını betimleyebilme,

  5.Solunum sistemi hastalıklarına yönelik girişimlerde hemşirelik becerilerini uygulayabilme.

   

   

  İNSANIN TEMEL YAŞAM GEREKSİNİMLERİ-DOLAŞIM 1 KOMİTESİ

   

  Komitenin Amacı:

   

  1.Kalp ve Dolaşım Sisteminin yapısını ve fonksiyonunu kavrayabilme,

  2.Kalp ve Dolaşım Sisteminin sağlıktan sapma durumlarını değerlendirebilme,

  3.Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesini kavrayabilme,

  4. Kalp ve Dolaşım Sisteminin hastalıklarından koruma, iyilik halini sürdürme ve     

      geliştirme,

  5.Kalp ve Dolaşım Sisteminin hastalıklarına yönelik girişimlerde hemşirelik     

      becerilerini uygulayabilme.

   

   

  İNSANIN TEMEL YAŞAM GEREKSİNİMLERİ-DOLAŞIM 2  KOMİTESİ

   

  Komitenin Amacı:

   

  1.Kan yapısını ve fonksiyonunu kavrama,

  2.Sağlıktan sapma durumlarında tedavi ve bakım girişimlerini değerlendirme,

  3.Kan hastalıklarından koruma, iyilik halini sürdürme ve geliştirmeye yönelik       

           hemşirelik becerilerini   uygulama,

  4.Kan ile ilgili özel durumları betimleme,

  5.Kan hastalıklarına yönelik girişimlerde hemşirelik becerilerini uygulama

   

   

  RUHSAL GELİŞİM VE DAVRANIŞ KOMİTESİ

   

  Komitenin Amacı:

   

  1.Ruh sağlığı ve hastalığını kavrayabilme,

  2.Ruhsal gelişimi ve sapmaları değerlendirebilme,

  3.Ruhsal bozuklukları kavrayabilme,

  4.Ruhsal bozukluklardan koruma, iyilik halini sürdürme ve geliştirme ilkelerini uygulayabilme,

  5.Ruhsal  bozukluklara yönelik girişimlerde hemşirelik becerilerini uygulayabilme.

   

  ZORUNLU DERSLER KONU İÇERİKLERİ

   

  YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ:

   

  Öğrenciler bu derste hasta ve hemşire ilişkisinin önemini, hasta hemşire ilişkisi içinde iletişimde sorun yaratan stres, kriz, ağrı ve acı çekme, çocuk, bilişsel yetilerde bozulma, beden imajında bozulma, saldırgan davranışlar gösterme, gerçeği değerlendirmenin bozulması, anksiyete ve ölümcül hastalık tanısı alma gibi durumlarda iletişim özelliklerini, hemşirenin hasta savunuculuğu rolünü öğrenirler. Dersler teorik ve uygulamalı çalışmalar şeklinde yürütülmektedir

   

   

  Yorum Yaz
  Arkadaşların Burada !
  Arkadaşların Burada !